ulivi - les olives

i legumi - les légumes - vegetable

corse français English
erbe aromatiche les fines herbes aromatic herbs
u petrusellu le persil parsley
u sellaru le céleri celery
l'agliu l'ail garlic
l'agliettu l'échalote shallot
a cipolla l'oignon onion
u porru le poireau leek
u sparagu l'asperge asparagus
l'artichjoccu l'artichaut artichoke
u fungu / i funghi champignon(s) mushroom(s)
u tartufu la truffe truffle
u spinaciu les épinards spinach
u carbusgiu
a carbusgiata
le chou
la soupe aux choux
cabbage
cabbage soup
u caulu-fiore le chou-fleur cauliflower
u brocolu le brocoli broccoli
l'insalata
a lattuca
la salade
la laitue
salad
lettuce
l'indivia l'endive
u cucumeru le concombre cucumber
u citrolu, citriolu le cornichon gherkin
u zuccu
a zucca
u zucchinu
la citrouille, le potiron
la courge
la courgette
pumpkin
squash
zucchini
a melzana l'aubergine eggplant
u piverone le poivron sweet/bell pepper
u piverunettu le piment hot/chili pepper
i fasgioli
i fasgiuletti
les haricots
les flageolets
beans
i fasgiulini les haricots verts green beans
a fava la fève broad bean
i piselli les petits pois peas
i ceci les pois chiches chickpeas
e lentichje les lentilles lentils
i cereali les céréales cereals, grains
u granone le maïs maize, corn
u granu
u frumentu
le blé
le froment
wheat
 
u saracinu le sarrasin buckwheat
l'orzu l'orge barley
a vena, vinata, (biada) l'avoine oat(s)
a sègala, sèbula le seigle rye
u risu le riz rice
u pomu, a patata la pomme de terre potato
i pomi fritti les ("patates") frites "French fries"
u navone le navet turnip
a pastinàccia, pastricciola le panais parsnip
a bieterava,
a rava rossa
la betterave beet, beetroot
a carotta la carotte carrot
u ravanellu, radichju,
a ravanetta
le radis radish
l'avucatu l'avocat avocado
l'uliva l'olive
a pumata, u pomidoru la tomate tomato