l'animale, (a bestia)
l'animal, (la bête)

corse français English
u cane, ghjàcaru le chien dog
a cagna, ghjàcara
a cagnetta
la chienne
[petite]
bitch
[little]
u caniolu, ghjacarellu le chiot puppy
u ghjattu, gattu le chat cat
a ghjatta, gatta, mìsgia la chatte female cat
u ghjattinu, misginu le chaton kitten
u topu
a topa
le rat
la rate, ratte
u tupùcciu la souris mouse
a talpa la taupe mole
u mulu
a mula
le mulet
la mule
mule
l'asinu
l'asina
l'âne
l'ânesse
donkey, ass
[female]
u cavallu le cheval horse
a cavalla la jument mare
u poltru, puletru
a poltra, puletra
le poulain
la pouliche
foal, colt
[female]
u boie le bœuf ox
u toru le taureau bull
a vacca la vache cow
u vitellu le veau calf
l'arghjettu le bélier ram
u muntone
a pecura
le mouton
la brebis
sheep
ewe
l'agnellu l'agneau lamb
u beccu le bouc Billy-goat
a capra, (sgiucca) la chèvre goat
u caprettu, (zighinu) le chevreau, cabri kid
u cignale, (signare),
u porcu salvàticu
le sanglier wild boar
u porcu
u purchettu
le porc, cochon
le porcelet
pig
piglet
a purcella,
a lòfia, tròia
la truie sow
u cunigliu(lu)
a levra
le lapin
le lièvre
rabbit
hare
u ricciu le hérisson hedgehog
u scuiàttulu l'écureuil squirrel
a volpe, vulpi
a volpe fèmina
le renard
la renarde
fox
vixen
u lupu
a lupa
le loup
la louve
wolf
[female]
u luparellu le louveteau wolf's cub
l'ursu, l'orsu l'ours bear
l'ursùcciu, l'ursatellu l'ourson bear's cub
u cervu le cerf hart
a cerva, (cervetta) la biche hind, doe
u cervettu, cirvettu le faon fawn
u camòsciu le chamois


l'acellu - l'oiseau - bird

corse français English
u nidu le nid nest
l'altagna
l'àcula
l'aigle
l'aigle royal
eagle
golden eagle
u falcu,
u falchettu, falchittinu
le faucon falcon, hawk
l'altore, l'astoru le vautour vulture
u corbu (neru),
u corvu, crovu
le corbeau (noir) raven
a curnachja (nera) la corneille (noire) crow
u culombu, colombu, piccione
u culumbaghju, a culumbara
le pigeon
le pigeonnier
pigeon
pigeon loft
a culomba, culòmbula la colombe dove
a culumbella, turturella la tourterelle turtle dove
u fasgianu le faisan pheasant
a pernice, parnìcia la perdrix partridge
u gallinacciu, ghjallinacciu
a gallinaccia, ghjallinaccia
le dindon
la dinde
turkey
u paone, pavone, pavonu le paon peacock
u gallu, ghjallu le coq rooster, cockerel
a gallina, ghjallina,
a ghjallinetta
la poule hen
u piulellu le poussin chick
l'anatra le canard duck
l'oca l'oie goose
u cignu le cygne swan


u pèsciu - le poisson - fish

corse français English
u tonnu le thon tuna
a cagnàccia, u cagnàcciu,
(pesciucane)
le requin shark
u delfinu le dauphin dolphin
a balena la baleine whale
a medusa, potta marina la méduse
a stella di mare, l'astìria l'étoile de mer seastar, starfish
u ricciu di mare, zinu l'oursin (sea) urchin
u lupacante, lucapanti le homard lobster
l'aligusta, l'arigosta
l'aligustina
la langouste
la langoustine
spiny/rock lobster
Norway lobster, scampi
u gàmbaru la crevette shrimp, (prawn)
u gànciu le crabe crab
u polpu, a pupazza la pieuvre, le poulpe octopus
u tòtanu,
u calamaru, calamaghju
le calmar squid
a cuppulata
a tartaruga
la tortue terrestre
la tortue marine
land turtle, tortoise
sea turtle
a lumaca l'escargot snail
u lumacone la limace, (le limaçon) slug
a sanguitta, sangusùchjula la sangsue leech
a serpa, sarpe,
serpente, sarpenti
a bìscia
le serpent, (la couleuvre) snake
a vìpera, vìpara la vipère viper
u camilioni, camileone le caméléon chameleon
a bicciàrtula le lézard lizard
u ruspu, rùspiu le crapaud toad
a granochja, ranochja
a botta
la rainette
la grosse grenouille
frog
big frog


l'insettu - l'insecte - insect

corse français English
a grillachja la sauterelle grasshopper
u grillu, griddu le grillon, criquet cricket
a cicala, (cicipetta) la cigale cicada
a furmìcula
u furmiculaghju, a furmiculera
la fourmi
la fourmilière
ant
anthill
a termita
u termitaghju
le termite
la termitière
u muscùcciulu, muschinu le moucheron midge, gnat
a mosca la mouche fly
a mosca sanguigna,
u muscone
le taon horse fly
a farfalla,
a farfallula, baràbattula
le papillon butterfly
a filangrocca, libèllula la libellule dragonfly
a lùciula, (lùcica) la luciole firefly
a ciriola, santalucìa,
a ghjalinella di u Signori
la coccinelle ladybug, (ladybird)
u bufone, l'aghjone le bourdon bumblebee
l'apicultore l'apiculteur beekeeper
l'apa l'abeille bee
l'arnìa, a bugna, u bugnu la ruche beehive
l'arnaghju, u bugnaghju le rucher apiary
a vespa
u vispaghju
la guêpe
le nid de guêpe
wasp
wasp's nest
u calafrone
u calafrunaghju
le frelon
le nid de frelons
hornet
hornet's nest
a zinzala le moustique mosquito
u pidochju (di capu) le pou (de tête) (head) louse
a puce, pùcia / puci
u puceghju
puce(s)
le nid à puces
flea(s)
nest of fleas
a zecca
u ritrècinu
la tique
[du chien]
tick
[of dog]
u ragnu l'araignée spider
a ragnaghja
a ragnata
la toile d'araignée
[petite]
spider web, cobweb
[little]
a canta(la)messa, cavallina,
santa maddalena
la mante religieuse praying mantis
u scurpione le scorpion


u zoo

corse français English
u scimiu
a scimia
le singe
la guenon
monkey, ape
u gurìgliu le gorille gorilla
u macaccu le macaque
u pappagallu, pappaghjallu le perroquet parrot
a pappagalla la perruche "budgie"
u struzzu l'autruche ostrich
u leone, lione, lionu le lion
u liunellu le lionceau lion's cub
a pantera la panthère panthera
u leopardu, leupardu le léopard leopard
u ghjattupardu, gattupardu le guépard cheetah
u tigru
a tigressa
le tigre
la tigresse
tiger
tigress
ièna la hyène hyena
u sciacallu le chacal jackal
a gasella la gazelle
a zebra le zèbre zebra
u camellu
a camella
le chameau
la chamelle
camel
[female]
u drumadariu le dromadaire dromedary
a giraffa la girafe giraffe
l'elefante l'éléphant elephant
u rinucerone le rhinocéros rhinoceros
l'ippopottamu l'hippopotame hippopotamus
u cuccudrillu le crocodile
u cangurù le kangourou kangaroo